STANOVY SPOLKU Sněhuláci Zárubek, z.s.

Čl. I
Název spolku:

Název spolku je: Sněhuláci Zárubek, z.s.

Čl. II
Sídlo a působnost spolku:

 1. Sídlo spolku je v obci: Ostrava
 2. Působnost spolku je na území České republiky

Čl. III.
Charakteristika spolku

 1. Sněhuláci Zárubek, z.s. je nezávislý a dobrovolný spolek, sdružující občany na základě společného zájmu.
 2. Sněhuláci Zárubek, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Čl. IV.
Účel spolku

 1. Hlavním účelem spolku jsou sportovní, sociálně-kulturní, výchovně-vzdělávací a volnočasové aktivity.
 2. Vedlejším účelem spolku je hospodářská činnost spočívající v podnikatelské činnosti - výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Čl. V.
Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, děti do 18-ti let, které zastupuje zákonný zástupce, a které souhlasí se stanovami a cíli spolku a chtějí se podílet na jejich plnění.
 2. Osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání a cílů spolku.
 3. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného předsedovi spolku
  2. úmrtím člena fyzické osoby nebo zrušením člena právnické osoby
  3. vyloučením
  4. zánikem spolku
 4. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.
 5. Spolek může vyloučit člena prostřednictvím výboru spolku, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
 6. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku.

Čl. VI.
Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:
  1. podílet se na činnosti polku
  2. být volen do orgánů spolku
  3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 2. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku
  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
  4. chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 3. Členské příspěvky
  • Při vzniku členství je každý nový člen spolku povinen uhradit členský příspěvek. Výši a splatnost členského příspěvku za příslušné období určuje výbor spolku.

Čl. VII.
Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku je zřízen výbor spolku.
 2. Práva a povinnosti výboru spolku, způsob vzniku a zániku funkce výboru a průběh jeho jednání je upraven dále ve stanovách.
 3. Členství ve výboru spolku zaniká (kromě smrti člena výboru ukončením činnosti spolku.

Čl. VIII.
Členská schůze

 1. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
 2. Členskou schůzi svolává výbor spolku, dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
 3. Do působnosti členské schůze zpravidla náleží:
  1. určení hlavního zaměření spolku a úkoly spolku pro příslušné období
  2. informace o výsledku hospodaření spolku
  3. hodnocení činnosti výboru spolku i jejich členů
 4. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
 5. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 6. Předseda zasedání členské schůze vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen
 7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů spolku.
 8. Předseda zasedání zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.
 9. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
 10. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

Čl. X.
Výbor spolku

 1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku
 2. Výbor spolku má stálé tři členy po celou dobu činnosti spolku. Členy výboru jsou Libor Zegzulka, Libor Chlopčík, Martin Krutil.
 3. Výbor řídí činnost spolku po celou dobu činnosti spolku.
 4. Zasedání výboru svolávají min. dva členové výboru, a to nejméně jednou ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 5. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné v elektronické nebo listinné formě a musí být odesláno s programem všem členům výboru 10 dnů před termínem schůze.
 6. Do působnosti výboru spolku patří zejména:
  1. volba a odvolávání členů spolku
  2. koordinace činnosti spolku
  3. přezkoumávání rozpočtu a roční závěrky hospodaření spolku a publikace závěrky v rámci spolku,
  4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
  5. rozhodování o přijetí nových členů spolku
  6. spolupráce s členy spolku při naplňování cílů spolku a propagaci spolku
 7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Čl. XI.
Majetek a hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým, hmotným i nehmotným majetkem.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Zdroje majetku spolku jsou:
  1. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  2. státní dotace, granty a příspěvky obcí
  3. příjmy plynoucí z provozování vlastních zařízení a akcí ve smyslu základních cílů spolku
  4. příjmy z činnosti spolku při naplňování cílů spolku
  5. členské příspěvky
  6. výtěžky účelových akcí a veřejných sbírek
  7. úroky a jiné výnosy majetku spolku
  8. další zdroje
 4. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který, vypracovává roční rozpočet, roční závěrečné zprávy o hospodaření, včetně účetní závěrky a informuje členskou schůzi o hospodaření.
 5. Hospodaření spolku se řídí právními předpisy pro nevládní a neziskové organizace.
 6. Nehmotný majetek, který spolek získá, je nedělitelný mezi jednotlivé členy spolku a musí být vždy použit na další zajištění činnosti spolku. Spolek může poskytnout licenci k tomuto nehmotnému majetku jednomu z členů či práva k nehmotnému majetku jinak převést jednomu nebo několika členům spolku a pověřit je všemi právy s tímto majetkem disponovat, kromě práva postoupit či převést tento majetek další osobě či osobám. Toto dispoziční právo může být členovi spolku uděleno pouze na základě písemného právního úkonu, schváleného výborem spolku. Právo disponovat nehmotným majetkem spolku zaniká současně se zánikem členství člena spolku.

Čl. XII.
Zrušení spolku

 1. Spolek se zrušuje:
  1. rozhodnutím výboru spolku
  2. rozhodnutím soudu

 

 

V Ostravě dne 12.2.2018

Top