STANOVY SPOLKU Sněhuláci Zárubek, z.s.

I.

Spolek Sněhuláci Zárubek, z.s. (dále jen "Spolek") je samosprávným a nezávislým svazkem, do kterého mohou vstoupit osoby s aktivním zájmem o všeobecný sport.

ll. Název

 Název Spolku je: Sněhuláci Zárubek, z.s.

 

III. Sídlo

Sídlem Spolku je Ostrava.

 

IV. Stanovy

 Vnitřní uspořádání Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

V. Cíle a účel Spolku

Cílem a účelem Spolku je:

 • Provozování sportovního klubu pro děti za aktivní účasti rodičů, kteří chtějí své děti vést ke sportovní všestrannosti v kolektivu obdobně smýšlejících lidí bez závodních ambicí.
 • Rozvoj obecné sportovní zdatnosti dětí ve věku od 2 do 18 let, především ve snowboardingu, alpském lyžování, freeskiingu, wakeboardingu, parkouru, skateboardingu a dalších sportovních aktivitách.
 • Organizace veřejných závodů a různých sportovně rekreačních aktivit, které budou mít pozitivní vliv na životní styl mladé generace.
 • Zajišťování odborného vzdělání a sportovní přípravu svých členů

VII. Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členství vzniká přijetím za člena Členem Spolku se může stát každá osoba. Prvními členy se automaticky stávají osoby zakládající Spolek, které se shodly na obsahu stanov.
 2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 3. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsedy o přijetí za člena Spolku na základě písemné žádosti o členství (přihlášky).
 4. Za osoby nezletilé podává přihlášku kterýkoliv jeho zákonný zástupce.
 5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
  1. Dobrovolným vystoupení člena Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
  2. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého či nezvěstného;
  3. Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Předseda má právo z vlastního podnětu nebo na návrh člena Spolku vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle a účel Spolku nebo porušuje tyto stanovy či dalších členské povinností, a to bez nutnosti předchozí výzvy. Vyloučený člen může písemně požádat členskou schůzi o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Členská schůze může své původní rozhodnutí zrušit, změnit nebo potvrdit, přičemž jeho rozhodnutí je konečné;
  4. Zánikem Spolku.
 6. Členové Spolku neručí za jeho dluhy.

VII. Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:
  1. podílet se na činnosti Spolku
  2. být pravidelně informován o dění ve Spolku
  3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku
  4. a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
  5. volit a být volen do orgánů Spolku
 2. Každý člen Spolku má povinnost:
  1. platit pravidelně členské příspěvky
  2. chránit a zachovávat dobré jméno a pověst Spolku
  3. dodržovat stanovy Spolku a usnesení jejích orgánů
  4. podílet se na činnosti Spolku
 

VIII. Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku určí předseda, a to jako každoroční příspěvek. Předseda může rovněž určit, že se členský příspěvek platit nebude.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, snížit nebo odložit jeho splatnost, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda.

IX. Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, email a tel. číslo.
 2. Zápis a výmazy ze seznamu členů a změny v údajích zapsaných v seznamu provádí předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství a výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá. Výpis bude členovi vydán v elektronické podobě.
 4. Každý člen je povinen sdělit předsedovi změnu údajů zapsaných v seznamu podle odst. 1 tohoto článku nejpozději do 10 dnů od doby, kdy nastaly.
 5. Seznam členů je neveřejný.

X. Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
  • Předseda
  • Členská schůze
 2. Funkční období volených orgánů je stanoveno na dobu 15 let. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku nebo uplynutím doby 30 dnů po doručení oznámení o vzdání se funkce doručeném do sídla Spolku. V případě odstoupení na zasedání členské schůze zaniká dnem konání členské schůze.

XI. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní Do její působnosti tak náleží:
  1. určení hlavního zaměření spolku
  2. projednat výsledek hospodaření
  3. hodnocení orgánu spolku a jejich členů
 3. Členská schůze je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok
 4. Na písemnou žádost nejméně jedné poloviny členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám.
 5. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-/i člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, ne/ze mu je poskytnout.
 6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí uveřejněna nejméně patnáct dní před jejím konáním na internetové adrese www.zarubek.cz. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit, pokud s tím souhlasí polovina členů
 7. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Usnesení členské schůze se přijímá většinou hlasů přítomných členů. Za nezletilé členy Spolku hlasují jejich zákonní zástupci. Zákonný zástupce má jeden hlas bez ohledu na to, kolik nezletilých zletilých členů zastupuje (jedna rodina zastoupená zákonným zástupcem má pouze jeden hlas)
 8. Jednání členské schůze řídí předseda. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce.
 9. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Předseda může jejím vyhotovením pověřit některého z členů Spolku, kteří byli na zasedání členské schůze přítomní.

XII. Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
 2. Předseda rozhoduje o všech otázkách spojených s činností
 3. Funkční období předsedy je 15 let.
 4. Předseda řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi
 5. usneseními členské schůze po celé své funkční období.
 6. Předseda odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování účelu
 7. Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 8. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 9. Do působnosti předsedy náleží vyjma zastupování Spolku navenek zejména :
  1. svolávat členskou schůzi,
  2. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku,
  3. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
  4. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
  5. schvalovat interní organizační normy Spolku

XIII. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých vedlejších hospodářských činností a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány výhradně k činnosti spolku ve smyslu těchto Prostředky musí být především použity k financování cílů Spolku naplňující jeho účel, k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj.
 3. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet rovněž vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
 

XIV. Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout rozpuštěním na základě rozhodnutí předsedy nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Z rozhodnutí soudu

 

Dáno v Ostravě, na sv. Jana Kentského (23.12), léta páně 2019

Top